økonomi vs. biologi

 

Den udvikling hen mod en spredning af hjerneforskningen fra de traditionelle medicinske sammenhænge og til handelshøjskoler, der i stadig stigende omfang opretter afdelinger for inddragelse af neurovidenskabelige perspektiver, kan muligvis være et skridt i den rigtige retning. For selvom kvaliteten af studier indenfor den nært beslægtede neuromarketing ofte er af tvivlsom kvalitet og dermed ubrugelig i grundforsknings øjemed, har denne mere businessmindede tilgang til forståelsen af menneskets natur den fordel, at den i vidt omfang ligger hinsides det skel mellem natur og kultur, som deler det meste af den etablerede videnskab op i to lejre.

Men den er heller ikke ufarlig. Af alle de farer som lurer, er den vigtigste set med videnskabelige øjne den, at man i begejstringen over de mange nye metoder glemmer den væsentligste grunderkendelse: Nemlig den, at de systemer der regulerer vores menneskelige adfærd - selv når denne kommer til udtryk i komplekse sociale eller kulturelle relationer - er udviklet af en grundpakke, som kan spores tilbage til de øvrige pattedyr, såvel som til hvirveldyrene generelt.

Glemmer man dette risikerer man ukritisk at projicere komplekse kulturelle fænomener ind i den biologiske hjerne, og vil snart kunne påvise hjernecentre for alt fra bilkørsel og tennis til flexlån og leasingkarruseller. Det vigtige er her at forstå, at hvor avancerede vores kulturelle frembringelser end er, så baserer de sig på en hjerne hvis mekanismer har et anderledes biologisk præg. Har man til gengæld først erkendt dette, begynder man så småt at kunne forstå selv så komplekse fænomener som f.eks. kærlighed eller humor [7] [8].

Menneskets kultur og natur er afhængige af hinanden. Mens det er kulturvidenskabernes opgave at kortlægge hvordan forskellige kulturelle faktorer påvirker vores handlinger, er det kun hjerneforskningen som for alvor kan forklare de mekanismer, igennem hvilken denne påvirkning foregår. Uden denne viden er forklaringen ganske simpelt ukomplet. En sådan forståelse kræver imidlertid et meget bredt funderet indblik i menneskets natur, som går langt udover vores egne, snævre selvforståelse.

 

=> videre til "menneskedyret".

 

[7] Raab T (2008) Overrask mig! Humor som biologisk fænomen I. Ugeskrift for Læger, 170(51):4211-4212.

[8] Raab T (2008) Det behagelige ubehag. Humor som biologisk fænomen II. Ugeskrift for Læger, 170(51): 4208-4210.

(Ugeskriftet har desværre byttet om på rækkefølgen af de to artikler).

 
 
Illustrationer af Anna Laurine Kornum
Design og udvikling af Mediafarm ApS